โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น