19 กุมภาพันธ์ 2565  เป็นกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาปกติประเภทรับตรงรอบ 2  ณ ห้อง 240701  อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

ความคิดเห็น