นำเสนองานวิจัย การศึกษาปริมาณการกักเก็บน้ำและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งน้ำผิวดินในเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2564  ผ่านระบบออนไลน์

 

ความคิดเห็น