วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโต เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น