วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 (5th National and International Research Conference 2022 : NIRC V

ความคิดเห็น