“การจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับเกษตรกรต้นน้ำผ่านกลไกการดูดซับทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ธุรกิจข้าวเม่านางรอง” ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับธุรกิจข้าวเม่านางรอง” ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้แผนงานวิจัยริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี ๒๕๖๔ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

17 ธ.ค. 64

ความคิดเห็น