The 1st Thailand Weather and Climate Symposium 2021
.
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์

ความคิดเห็น