วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 1 เครือข่ายบุรีรัมย์ (ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ความคิดเห็น