สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรและทรงซอกันตรึมร่วมกับนิสิต นักศึกษา ในการบรรเลงดนตรีประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด “นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม” และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจำนวน 89 สถาบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดี เทิดพระบารมีมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทย ในหมู่ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสืบไป
กิจกรรมภายในงานตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยวสถาบัน จำนวน 46 ชุด ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา และห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคารอเนกคุณาคาร การแสดงดนตรีไทยกลุ่มสถาบัน จำนวน 17 ชุด ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ การบรรเลงดนตรี ของนิสิต นักศึกษาประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด “นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม” การแสดงเพลง “ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี”โดย นิสิตนักศึกษาวงมหาดุริยางค์ไทย การแสดงเพลง “โหมโรงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยครูดนตรีไทย จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 การบรรเลงดนตรีวงออร์เคสตร้า การแสดงจากวงดนตรีเฟื่องฟ้าขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ 2022 และพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46

ความคิดเห็น