เข้าร่วมการอบรมชี้แจงระบบ Community Big Data (CBD) จากทาง อว. ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

ความคิดเห็น