ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2564 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย อำเภอละหานทราย ขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ ขอบคุณสองสาวผู้ชวยวิทยากร เปรี้ยว-สุกัญญา โพธิ์วิเศษ และวาว – พฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มรภ.บุรีรัมย์  ชั้นปีที่ 4

ความคิดเห็น