สุทธิราช สมบูรณ์   สุรศักดิ์  กลิ่นตัน  เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  อารยา มุสิกา. 2564. ผลของการใช้มูลหนอนไหม มูลสุกร และก้อนเห็ดฟางเก่าเป็นวัสดุผสมดินต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือม่วงยัก์ในถุงกระสอบ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NIRC IV 2021) “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”วันที่  6-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ .854-861.

https://drive.google.com/file/d/18yuZ6K76_AjqEO6wIl3DC-e-2P8Qit_I/view?usp=sharing

ความคิดเห็น