ระบบบันทึกการประชุมและจัดการเอกสารหลังการประชุมโดยใช้แพลตฟอร์ม Ai for Thai
ร่วมกับ Google Speech API กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
The System of Meeting Recording and Post-meeting
Documentary Management System by using AI for Thai Platform and
Google Speech API: a Case Study of Faculty of Sciences at Buriram Rajabhat University in Buriram Province
อาทิตยา บุญตรี1* ญาติมา ครองชื่น2 สกรณ์ บุษบง3 และ ณปภัช วรรณตรง4

 

ไฟล์แนบ

pdf 2720

ขนาดไฟล์ 380 KB | จำนวนดาวน์โหลด 125 ครั้ง

ความคิดเห็น