โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการปลูกและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ Black Garlic ด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้ปลูกกะเทียมตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้รับผิดชอบหลัก นายสกรณ์ บุษบง

ความคิดเห็น