การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน โดยพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 120 ค่า ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 จำนวน 108 ค่า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำหรับการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ โดยวิธีการแยกส่วนประกอบแบบการคูณ วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย และวิธีฟังก์ชันการถ่ายโอน ข้อมูลชุดที่ 2 จำนวน 12 ค่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นำมาใช้สำหรับการเปรียบเทียบความแม่นยำของค่าพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ผลการวิจัยพบว่าจากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา วิธีพยากรณ์ฟังก์ชันการถ่ายโอนเป็นวิธีที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JASCI/article/view/241875

ความคิดเห็น