วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงาน (ออนไลน์) โครงการ ID10 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

ความคิดเห็น