วิทยากรอบรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษานหัวข้อเครื่องชั่งจากหลอดกาแฟ

ในการอบรมได้ให้นักเรียนออกแบบเครื่องชั่งจากหลอดกาแฟเพื่อทำการชั่งน้ำหนักของสำลีที่รูปร่างต่างกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

นักเรียนจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้ทดลองปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้วิธีการออกแบบร่วมด้วย

ความคิดเห็น