คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากกลุ่มผู้ดูแล แกนนำ และอสม. care giver เทศบาลตำบลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและเรียนการป้องกันภาวะฉุกเฉินที่อาจเปิดขึ้นในบ้าน และการช่วยเหลือเบื้องต้น

ความคิดเห็น