วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง

วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง
วิทยากรอบรมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง Hardware ซ่อมบำรุง

ความคิดเห็น