ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19

การปฏิบัติงานตามนโยบายคัดกรองและตรวจวัดอุณภูมิ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid – 19 รอบที่ 2
โดยบุคลากรจาก งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + กยศ.+ คณะวิทย์ ฯ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid – 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid – 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid – 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid – 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19
ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า Covid – 19

ความคิดเห็น