วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นวิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการให้ข้อแนะนำครูประจำการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 12 คน ในการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการสู่การวิจัย ซึ่งครูประจำการต้องสามารถออกแบบการสอนให้สามารถบูรณาการการสอนปกติให้เป็นงานวิจัย ซึ่งหลังจากอบรมครั้งนี้แล้ว ครูต้องนำไปพัฒนาการสอนและดำเนินการวิจัยตามที่ได้ออกแบบการดำเนินการวิจัยแล้ว

โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า ด้วยการพัฒนาความรู้ทางวิชาการจึงเป็นสิ่งที่ดี และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำหรับการพัฒนาศิษย์เก่าอย่างนี้ตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของครูที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมยังกล่าวว่าหากมีโครงการในลักษณะนี้ในปีต่อไปตนพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

ความคิดเห็น