เป็นผู้ดำเนินรายการในโครงการยุทธศาสตร์พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ English Public Speaking  หัวข้อ Motivation on Public Speaking Talk สร้างแรงบันดาลใจ  วิทยากรจาก Toastmasters Club วันที่ 26 พฤศจิกายน 64

ความคิดเห็น