จากภาคทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ ทุกการฝึกปฏิบัติคือการเรียนรู้และประสบการณ์ #เปิดกองถ่ายทำเทปแรก ยุวชนอาสาพาเลาะ 

วันที่ 11 เมษายน 2564 ….นำทีมยุวชาอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถ่ายทำเพื่อผลิตคลิปวีดิทัศน์ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (story telling)ชุมชน  ที่บ้านนหนองรักษ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง ขอบคุณ คุณบานชื่น ชุ่มเย็น ประธานกลุ่มสัมมาชีพ ชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองรักษ์ ที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างระหว่างถ่ายทำ ประทับใจค่ะ และ …. ขอบคุณเด็กๆ ทีมยุวชนอาสา กระแต วาว น้อง และเปรี้ยว ที่เต็มที่กับงาน

#(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

ความคิดเห็น