โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ

หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2565

คำสั่งอบรม DL นศปี2

คำสั่งอบรม DL นศปี2 – Room

ความคิดเห็น