งานพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)

 

ความคิดเห็น