อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทอง พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุเพื่อนำมาบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ โดยมีวิทยากร คือ นางสาวนาฏนลิน  บุญโชติวิวัฒน์ ในวันที่ 9 กันยายน 2563

ความคิดเห็น