เตรียมความพร้อม จัดงาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เตรียมพร้อมจัดและเซ็ทระบบ เพื่อดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

โดยความร่วมมือ ระหว่าง คุณชัยวัฒน์ เพ็งกรูด และได้รับความอนุเคราะห์ดูแลควบคุมจาก ผศ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

 

ความคิดเห็น