อาจารย์จุฑามาศ   พรหมทองเข่าร่วมประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประชุม เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 15 กันยายน 2563  ณ อาคาร Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น