คณะอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์”  ประจำปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการ งานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เดินทางมาถึงบริเวณพิธี เข้าประจำที่หน้าบริเวณพิธี ส่วนราชการวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ดังนี้

1. นายกองค์การบริหารนักศึกษา

2. ประธานสภานักศึกษา

3. รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

4. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

7. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

9. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

13. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14. คณบดีคณะครุศาสตร์

15. ผู้แทน ผู้ช่วยอธิการบดี

16. ผู้แทน รองอธิการบดี

17. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

18. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

19. ผู้แทน สภามหาวิทยาลัย

20. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์

21. รักษาราชการแทนอธิการบดี

ความคิดเห็น