วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ       อาจารย์ไพวรรณ วรปรีดา         23 กันยายน 2563

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
อาจารย์ไพวรรณ วรปรีดา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
23 กันยายน 2563

ความคิดเห็น