การประเมินสารพฤกษเคมีและเปอร์เซ็นต์สารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์

An Assessment of Phytochemical and Percent of Antioxidant on Organic Hom Mali Rice in Volcanic Soil in Buriram Province

วนิดา สำราญรัมย์, สุชาดา สานุสันต์,พีร์นิธิ ราชวิชา

Wanida Sumranram, Suchada Sanusan, Phenithi Rachwicha

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การประเมินสารพฤกษเคมีและเปอร์เซ็นต์สารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุปรสงค์เพื่อสำรวจหาสารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทำการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ ในแถบพื้นที่ดินภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 7 อำเภอ คือ อำเภอ ห้วยราช  ได้พันธุ์ข้าวเมล็ดใหญ่, ชาวดอกมะลิ 105  และพันธุ์ดอกมะขาม อำเภอ เมืองบุรีรัมย์  ได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอ ประโคนชัย ได้พันธุ์ข้าวม่วงหอมกัลยา, ก่ำดำ, เหลือง, เหนียวต้นดำ, เหนียวต้นเขียว, เกวียนหักได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ตายา, เจ้าเมือง, มะลิแดง ม่วงหอมกัลยา, อีเตี้ย, ลืมผัว อำเภอนางรอง ได้พันธุ์ข้าวข้าวจิ๊บ, มะลิแดง, ขาวดอกมะลิ 105 อำเภอ ปะคำ ได้พันธุ์ข้าวมะลิแดง, ขาวดอกมะลิ 105 อำเภอละหานทราย ได้พันธุ์ข้าวเมล็ดเล็ก, ขาวดอกมะลิ 105 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดถึง 32.09 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เมล็ดข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่ได้จากเกษตรกรอำเภอประโคนชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอห้วยราช อำเภอปะคำ และอำเภอละหานทราย โดยมีสารต้านอนุมูลอิสระ 31.34 30.13 29.67 28.72 28.14 และ 27.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

คำสำคัญ : การประเมินสายพันธุ์,ข้าวพื้นเมือง คุณค่าด้านโภชนาการ สารออกฤทธิ์สูง

 

ABSTRACT

This research was assessment An Assessment of Phytochemical and Percent of Antioxidant on Organic Hom Mali Rice in Volcanic Soil in Buriram Province. The objective of this study to identify phytochemical and antioxidant in Hom Mali rice. The results of the collection of native rice collected native rice varieties from various sources in the volcanic soil area. Buriram Province in 7 districts, namely Huai Rat District, Big Grain Rice, Dok Mali 105, and Dawk Makam, Muang District, Buriram Obtained Khao Dawk Mali 105 rice varieties. Prakhon Chai District has a variety of purple fragrant rice, Kalaya, Kam Dam, Yellow, sticky black trees, sticky green trees, broken wagons, Khao Dawk Mali 105 rice, Chaloem Phra Kiat district. Have rice varieties, Dok Mali 105, Taya, Chao Muang, Mali, Jasmine, Fragrant, Kalaya, E low, forgotten, Pha Nang district Khao Dok Mali 105, Lahan Sai District Get small rice varieties, Khao Dok Mali 105. The seed from Chaloam Prakrait District was highest antioxidant is 32.09 percent, followed by Prakhon Chai District, Mueang Buriram District, Nang Rong District, Huai Rat District, Pakham District and Lahan Sai District with antioxidants were 31.34, 30.13, 29.67, 28.72, 28.14 and 27.47 percent respectively

Key word:  An assessment, potential nutritional, high-value nutrition

 

 

ไฟล์แนบ

doc วนิดาแก้ไขตามผู้ทรง

ขนาดไฟล์ 45 KB | จำนวนดาวน์โหลด 294 ครั้ง

ความคิดเห็น