วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ได้เป็นประธานประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเต็มรูปแบบ (Full Visit) จำนวน 2 วัน

ความคิดเห็น