ร่วมทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียง และไถ่โค ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น