๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ โครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ          “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๑”   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็น