วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 กลุ่มวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างเสริมทักษะทางภาษาจีนให้กพบอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเปิดงาน โดย รศ.ดร. อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการในวันนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง2 ท่าน คือ อาจารย์กิตติธรา พวงธนะสาร อาจารย์ประจำสาขา การสอนวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ อาจารย์ Zhao Xiaowen อาจารย์ชาวจีนประจำสาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ความคิดเห็น