ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่าน Google Scholar และ Personal Website

ความคิดเห็น