หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      :         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/สาขาวิชา           :         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Business English

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อ   :         ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :         Bachelor of Arts (Business English)

ชื่อย่อ   :         B.A. (Business English)

  1. วิชาเอก

          ไม่มี

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

         5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

        5.2 ประเภทของหลักสูตร

               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

        5.3 ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

        5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

        5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

       5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 นี้กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

6.2 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2556

6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560

6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560

6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 18/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560

  1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563

  1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 พนักงานต้อนรับและให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

8.2 พนักงานบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในและต่างประเทศ

8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.4 นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ

8.5 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน

8.6 ล่ามและนักแปลเอกสารทางด้านธุรกิจ

8.7 เลขานุการ

8.8 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

    9. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        9.1 ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษกับงานธุรกิจสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการบริการในสังคมสมัยใหม่

    9.2 ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสู่สายงานด้านอุตสาหกรรมบริการ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานด้านธุรกิจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กร รวมทั้งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งตอบสนองความต้องการของประเทศในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์

     9.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้เป็นผู้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

9.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจ

9.3.2 มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

9.3.3 มีทักษะการดำเนินชีวิต และมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

9.3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับอุตสาหกรรมบริการได้

9.3.5 มีความสามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานธุรกิจ

ไฟล์แนบ

pdf มคอ 2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 61 ย่อ

ขนาดไฟล์ 415 KB | จำนวนดาวน์โหลด 545 ครั้ง

ความคิดเห็น