กำหนดจัดโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2563

ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

ความคิดเห็น