ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ อาคารเอนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น