ผู้วิจัย

ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ :กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปลอดขยะ กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ และเพื่อประเมินความพึงพอใจการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas pro 13 ในการตัดต่อสื่อ รูปภาพ เสียง วีดิโอ เครื่องอัดเสียงและกล้องดิจิตอลใช้ในการถ่ายวีดีโอ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษารูปแบบการจัดการปลอดขยะเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า ศึกษารูปแบบการจัดการปลอดขยะ กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กระบวนการหลัก 3Rs วิถีชุมชนเมือง ได้แก่ 1.Reduce ลดการเกิดขยะ 2.Reuseใช้ซ้ำ(ใช้แล้วใช้อีก) 3. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ youtube และประเมินความพึงพอใจการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ ได้แก่ 1.ด้านพฤติกรรมการลด การเกิดขยะมูลฝอย 2.ด้านพฤติกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่ 3.ด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการขยะ ชุมชนบุลำดวนใต้

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ :กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปลอดขยะ กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ และเพื่อประเมินความพึงพอใจการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas pro 13 ในการตัดต่อสื่อ รูปภาพ เสียง วีดิโอ เครื่องอัดเสียงและกล้องดิจิตอลใช้ในการถ่ายวีดีโอ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษารูปแบบการจัดการปลอดขยะเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า ศึกษารูปแบบการจัดการปลอดขยะ กรณีศึกษาชุมชนบุลำดวนใต้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กระบวนการหลัก 3Rs วิถีชุมชนเมือง ได้แก่ 1.Reduce ลดการเกิดขยะ  2.Reuseใช้ซ้ำ(ใช้แล้วใช้อีก)  3. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ youtube และประเมินความพึงพอใจการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ ได้แก่ 1.ด้านพฤติกรรมการลด การเกิดขยะมูลฝอย 2.ด้านพฤติกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่ 3.ด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ:        สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการขยะ ชุมชนบุลำดวนใต้

ไฟล์แนบ

pdf 2 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการขยะ

ขนาดไฟล์ 956 KB | จำนวนดาวน์โหลด 407 ครั้ง

ความคิดเห็น