ผู้วิจัย

ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ศึกษาการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เข้าใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) จำนวน 219 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ สื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ในรูปแบบของเว็บไซต์ ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการหมักผลิตภัณฑ์ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของเนื้อหา ด้านกราฟิกการออกแบบ ด้านการใช้ตัวอักษร ด้านการใช้สีและภาพ ด้านประโยชน์การนำไปใช้ และด้านเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (กุ้งจ่อม) ผ่านการประเมินรวมในระดับพอใจมากที่สุด คำสำคัญ: สื่อสารสนเทศ ส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม)

บรรณานุกรม

จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ(2554).การยกระดับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมให้ได้มาตรฐาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. (2555) แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .มหาวิทยาลัยขอนแก่น .ขอนแก่น นารีรัตน์ โสติถิมานนท์(2556). แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ กรณี : ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการ ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นิธิยา รัตนาปนนท์.(2546) กระบวนการหมัก .มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น ผกาวดี เอี่ยมกำแพง(2558).ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม วารสารวิชาการจอมเกล้าพระนครเหนือ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สุภาพร พงษ์มณี.(2550) ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก กรณี : ศึกษาสารอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก วารสาร เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม อร่าม รัตนประดับ (2555). ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออนไลน์). กรณี : ศึกษาผลิตภัณฑ์จากกุ้งจ่อมอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. อุษา คีรี และภาวิณี ศิลาเกษ(2546). โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณี : ศึกษาอาหารหมักพื้นเมือง (กุ้งจ่อม) จังหวัดบุรีรัมย์ .สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ศึกษาการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เข้าใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) จำนวน  219 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ สื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม) ในรูปแบบของเว็บไซต์ ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการหมักผลิตภัณฑ์ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของเนื้อหา ด้านกราฟิกการออกแบบ ด้านการใช้ตัวอักษร ด้านการใช้สีและภาพ ด้านประโยชน์การนำไปใช้ และด้านเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (กุ้งจ่อม) ผ่านการประเมินรวมในระดับพอใจมากที่สุด

 

คำสำคัญ:        สื่อสารสนเทศ  ส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม)

ความคิดเห็น