ผู้วิจัย

กาญจนา กิ่งกระโทก, อมิตา ดีรบรัมย์,นิธินันท์ มาตา, ปุริม ชฎารัตนฐิติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพลิเคชันการ์ตูน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องลูกหมู 3 ตัว และ เทพารักษ์กับคนตัดไม้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) ทดลองใช้แอพลิเคชันการ์ตูน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องลูกหมู 3 ตัว และ เทพารักษ์กับคนตัดไม้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลแอพลิเคชันการ์ตูน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องลูกหมู 3 ตัว และ เทพารักษ์กับคนตัดไม้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านหินลาด จํานวน 30 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการใช้แอพลิเคชันการ์ตูน 3 มิติสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแอพลิเคชันการ์ตูน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องลูกหมู 3 ตัว และ เทพารักษ์ กับคนตัดไม้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 1) ส่วนลงชื่อเข้าสู่บทเรียน 2) เมนูหลักเพื่อเข้าใช้งาน 3) เมนูสื่อการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4) เกมเสริมทักษะและคุณธรรมจริยธรรม การออมเงินและการปลูกต้นไม้ ศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพลิเคชันการ์ตูน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องลูกหมู 3 ตัว และ เทพารักษ์กับ คนตัดไม้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.62, S.D. = 0.45)

ไฟล์แนบ

pdf P-ตรี-กาญจนา กิ่งกระโทก-155

ขนาดไฟล์ 160 KB | จำนวนดาวน์โหลด 249 ครั้ง

ความคิดเห็น