ผู้วิจัย

พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล (Panida Lorwongtrakool) เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล (Chaloemchai Lowongtrakool) และนิธินันท์ มาตา (Nitinan Mata)3

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose) สำหรับการจำแนกนำ้หอมชนิดต่างๆ โดยใช้ อาเรย์เซ็นเซอร์วัดการตอบสนอง ของก๊าซชนิดต่าง ๆ จากสารประกอบของน้ำหอมแต่ละกลิ่น ในการทดลองใช้ตัวอย่างน้ำหอม จากน้ำหอมแท้ และนำ้หอมเลียนแบบอย่างละ 3 ยี่ห้อ ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่มีคุณลักษณะ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยทุกคุณลักษณะ 2) ชุดข้อมูลที่ผ่านการลดมิติโดยการสกัดคุณลักษณะ ด้วย PCA และ 3) ชุดข้อมูลที่ผ่านการลดมิติ โดยใช้การคัดเลือกคุณลักษณะด้วย CfsSubsetEval, Correlation และ Gain Ratio ทำการจำแนกด้วยวิธี Multilayer Perceptron, RBF, SVM, J48 และ Bayesnet ทำการสอน และทดสอบแบบ 10 Folds Cross Validation เปรียบเทียบผลการทดลองโดยค่าความถูกต้องผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อใช้ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วย ทุกคุณลักษณะร่วมกับวิธี SVM Kernel Type Polynomial สามารถจำแนกน้ำหอมชนิดต่างๆ ได้ค่าความถูกต้องที่ 96.49% เห็นได้ว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถที่จะรู้จำกลิ่นน้ำหอมชนิดต่าง ๆ ได้ และสามารถนำจมูกอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการจำแนกน้ำหอม การตรวจสอบน้ำหอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

[1] Huang, L., et al., "Nondestructive measurement of total volatile basic nitrogen (TVB-N) in pork meat by integrating near infrared spectroscopy, computer vision and electronic nose techniques". Food Chemistry, 2014. 145(0): p. 228-236. [2] Pan, L., et al., "Early detection and classification of pathogenic fungal disease in post-harvest strawberry fruit by electronic nose and gas chromatography–mass spectrometry." Food Research International, 2014. 62(0): p. 162-168. [3] Brudzewski, K., S. Osowski, and A. Dwulit, "Recognition of Coffee Using Differential Electronic Nose". Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on, 2012. 61(6): p. 1803-1810. [4] Westenbrink, E., et al., "Development and application of a new electronic nose instrument for the detection of colorectal cancer." Biosensors and Bioelectronics, 2015. 67(0): p. 733-738. [5] Schmekel, B., F. Winquist, and A. Vikström, "Analysis of breath samples for lung cancer survival." Analytica Chimica Acta, 2014. 840(0): p. 82-86. [6] Cano, M., et al., "Rapid discrimination and counterfeit detection of perfumes by an electronic olfactory system." Sensors and Actuators B: Chemical, 2011. 156(1): p. 319-324. [7] Loutfi, A., et al., "Electronic noses for food quality: A review." Journal of Food Engineering, 2015. 144(0): p. 103-111. [8] Gardner, J.W. and P.N. Bartlett, "A brief history of electronic noses." Sensors and Actuators B: Chemical, 1994. 18(1–3): p. 210-211. [9] Marco, S. and A. Gutierrez-Galvez, "Signal and Data Processing for Machine Olfaction and Chemical Sensing: A Review." Sensors Journal, IEEE, 2012. 12(11): p. 3189-3214. [10] Huang, Y., et al. "A two-phase feature selection method using both filter and wrapper." in Systems, Man, and Cybernetics, 1999. IEEE SMC '99 Conference Proceedings. 1999 IEEE International Conference on. 1999. [11] Guangrong, L., et al. "A novel unsupervised feature selection method for bioinformatics data sets through feature clustering." in Granular Computing, 2008. GrC 2008. IEEE International Conference on. 2008. [12] Adiguzel, Y. and H. Kulah, "Breath sensors for lung cancer diagnosis." Biosensors and Bioelectronics, 2015. 65(0): p. 121-138. [13] Bharti, K.K. and P.K. Singh, "Hybrid dimension reduction by integrating feature selection with feature extraction method for text clustering." Expert Systems with Applications, 2015. 42(6): p. 3105-3114. [14] Haddi, Z., et al., "E-Nose and e-Tongue combination for improved recognition of fruit juice samples." Food Chemistry, 2014. 150(0): p. 246-253. [15] Zhang, L., F. Tian, and G. Pei, "A novel sensor selection using pattern recognition in electronic nose." Measurement, 2014. 54(0): p. 31-39.

หน่วยงานการอ้างอิง

NCCIT

ความคิดเห็น