ผู้วิจัย

นลินทิพย์ พิมพ์กลัดและภรณี หลาวทอง

บทคัดย่อ

The objectives of this research were: to study the guidelines for developing the relation of cultural, sports and recreation tourism’s products and services among tourism entrepreneurs in Buriram, Surin and Sisaket Provinces, and to develop the guidelines via participatory planning workshops using the purposive sampling method of 150 samples in total selected with an expectation and/or a desire to participate in cultural, sports and recreation tourism enterprise network groups in Buriram, Surin and Sisaket Provinces. Fifty samples per province, and to examine the guidelines via group discussions among senior advisors and experts including eighty members of tourism associations and entrepreneurs in these three provinces who requested to join the network. The results showed that the guidelines for developing the relation of cultural, sports and recreation tourism’s products and services among the entrepreneurs in Buriram, Surin and Sisaket Provinces were divided into three main aspects: 1) the relation of travel routes for specific tourism groups, 2) The relation of cultural, sports and recreation travel programs, and 3) the establishment of standards of tourism services among the entrepreneurs.

หน่วยงานการอ้างอิง

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol 14 No 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2562

ภาพประกอบ https://www.edtguide.com/article/433728/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99

 

ไฟล์แนบ

ภาพประกอบ www.edtguide.com/article/433728/ที่เที่ยวบุรีรัมย์-เมืองปราสาทหิน
jpg DSC_1183-850x567

ขนาดไฟล์ 206 KB | จำนวนดาวน์โหลด 156 ครั้ง

pdf แนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง

ขนาดไฟล์ 729 KB | จำนวนดาวน์โหลด 249 ครั้ง

ความคิดเห็น