ผู้วิจัย

ธรรมรังษี พิมพ์อุบล, นิธินันท์ มาตา, และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์

บทคัดย่อ

กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเครำะห์และออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แจ็ค หนูน้อยกู้โลก 2) พัฒนำเกม คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แจ็ค หนูน้อยกู้โลก ในกำรจัดท้ำเกมคอมพิวเตอร์นี เป็นกำรให้ควำมบันเทิงที่แฝงไปด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับ กำรคัดแยกประเภทของขยะ และน้ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ โดยผู้จัดท้ำได้ศึกษำ วิเครำะห์เนื อหำ รูปแบบของเกม ว่ำมีคุณลักษณะอย่ำงไร โดยได้เลือกใช้โปรแกรม Blender ในกำรสร้ำงโมเดลและเงื่อนไขของเกม มีขั นตอนกำรพัฒนำอัน ประกอบไปด้วยกำรวิเครำะห์เนื อหำและรูปแบบของเกม กำรออกแบบฉำกและตัวละครต่ำงๆ ในเกม สร้ำงฉำกและตัวละครที่ ออกแบบไว้ รวมถึงสร้ำงเงื่อนไขของเกม และสุดท้ำยเป็นกำรน้ำเกมที่สร้ำงมำตรวจสอบและแก้ไขเพื่อหำข้อผิดพลำด ผลกำรพัฒนำได้เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แจ็ค หนูน้อยกู้โลก ที่ช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับเกม และยังสอดแทรก ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกประเภทของขยะ

ไฟล์แนบ

pdf Full-Abstract-NCTIM2018

ขนาดไฟล์ 5 MB | จำนวนดาวน์โหลด 3188 ครั้ง

ความคิดเห็น