ผู้วิจัย

กุสุมา สุ่มมาตร์ ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือชุดสงสัยมั้ยธรรมะตามแนวคิด Growth Mindset เพื่อประยุกต์ในกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีวิจัยเชิง คุณภาพ การวิเคราะห์เนื้อหา และคัดเลือกตัวบทที่ใชIศึกษาแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่าหนังสือ ธรรมะประยุกต์ชุดสงสัยมั้ยธรรมะมีกลวิธีการประพันธ์ 2 กลวิธี คือ กลวิธีทางภาษา และกลวิธีการ เล่าเรื่อง ดIานบทบาทหนIาที่ของตัวบท ตามแนวคิดของฮัลลิเดย์(Halliday) มี 3 ดIาน คือ หน้าที่ด้าน สื่อความคิดหนIาที่ดานปฏิสัมพันธ์หน้าที่ด้านตัวบท และด้านเนื้อหาตามแนวคิด Growth Mindset เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้มี 3 ด้าน คือ ทักษะการคิดอยFางมีวิจารณญาณทักษะทางสังคม และ ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแยIง

ไฟล์แนบ

pdf บทความวิจัย Growth mindset

ขนาดไฟล์ 5 MB | จำนวนดาวน์โหลด 912 ครั้ง

ความคิดเห็น