ผู้วิจัย

ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์, บุญเรียน คะเรียงรัมย์

บทคัดย่อ

ผลของการเสริมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของกบนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ การเสริมยีสต์ที่เหมาะสมในอาหารกบนา 2) เพื่อศึกษาสมรรถภาพของกบนาที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ วางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์โดยการเสริมยีสต์ในอาหารระดับต่างกัน 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4 ซ้ำ อาหารทดลองมีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ กบนามีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 6.10±0.14, 5.34±1.14, 5.95±0.10 และ 5.34±0.97 กรัมต่อตัว เลี้ยงใน กระชังขนาด 1.2×1.2×1.2 เมตร ด้วยความหนาแน่น 100 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 60 วัน ผลการวิจัยพบว่า การเสริมยีสต์ในอาหารระดับต่างกัน มีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของกบนา (p<0.05) โดย กบนาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีสมรรถภาพการเจริญเติบโตดีที่สุด (p0.05) กับกบนาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามความยาวเฉลี่ย อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของกบนาทุกชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาสรุปได้ว่าการเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ในอาหารเป็นระดับที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ของกบนา คำสำคัญ: ยีสต์, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, กบนา

หน่วยงานการอ้างอิง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ไฟล์แนบ

pdf KRUNAC201801

ขนาดไฟล์ 4 MB | จำนวนดาวน์โหลด 272 ครั้ง

ความคิดเห็น