เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตุ๊กมีโอกาสได้ไปนำเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพที่เพิ่งเริ่มศึกษาในด้าน Science Education ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นกับงานนี้มากๆ หลังจากจบงานก็มีหลายประเด็นที่อยากแลกเปลี่ยนให้ผู้ติดตามได้ลองอ่าน เลยขอเรียบเรียงในบล็อกนี้ค่ะ

Reflections on Attending ISET2023: A Stepping Stone in Science Education Research

 

Recently, I had the opportunity to attend the International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2023), 13-14 May 2023, in Phuket, Thailand.🏖️ As a researcher in Science Education, I looked forward to presenting my qualitative research, “Constructivist learing environment with a Physics teracher as facilitator”, and engaging with fellow professionals in the field.

As an oral presenter, I had the chance to share my qualitative research findings with an attentive audience. The feedback and discussions that followed were informative and suggestions for future studies. Attending ISET2023 was inspiring as it exposed me to diverse presentations and keynote speeches. These sessions showcased the latest research, innovative approaches, and emerging trends in Science Education.

The conference expanded my knowledge and challenged my understanding of the field. I left with a renewed sense of purpose and enthusiasm for further research. Additionally, observing other researchers’ presentations and witnessing their passion for science education motivated me to strive for excellence in my own work.

ISET2023 was a valuable experience that influenced my journey as a Science Education researcher. The conference provided an opportunity to present my research, engage in discussions, and connect with professionals in the field and offered potential collaborations. I am grateful for the insights gained at the conference and look forward to applying them to advance science teaching and learning in the future. 😊

ความคิดเห็น