รูปแบบการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปต้องมีผู้ส่งและผู้รับ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องอาศัยที่อยู่ไว้สำหรับอ้างถึงตำแหน่งในการส่งและรับข่าวสาร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต่างกันกับรูปแบบการติดต่อสารทั่วไปคืออุปกรณ์ที่เชื่อมเข้ากับเครือข่ายจะต้องมีตำแหน่งที่อยู่สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน MAC address เป็นค่าตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร ในบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของค่า MAC address และกระบวนการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (Ethernet)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแล ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรักษาความมั่นคงระบบเครือข่ายต่อไป

ไฟล์แนบ

pdf MAC_Address

ขนาดไฟล์ 259 KB | จำนวนดาวน์โหลด 1660 ครั้ง

ความคิดเห็น