Try out หลักสูตรระยะสั้น
try-out-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99

สาขาภาษาอังกฤษได้ทำการ Try out หลักสูตรระยะสั้นการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (Public Speaking) ก่อนการนำไปใช้สอนจริง